Audyt

systemów wsparcia sprzedaży i systemów obsługi transakcji biznesowych

 
W dzisiejszych czasach tylko synergia celów biznesowych organizacji sprzedażowej i działań w obszarze informatyki jest gwarancją sukcesu. Żadna poważna organizacja nie może obecnie funkcjonować bez jasno zdefiniowanej strategii sprzedażowej, wspieranej przez dopasowany do jej profilu systemem informatyczny. Taki system nazywany potocznie systemem wsparcia sprzedaży może być różnego rodzaju aplikacją lub infrastrukturą komunikacyjną o większym lub mniejszym zasięgu oraz stopniu skomplikowania.

Każdy system powinno cechować optymalne dopasowanie do rodzaju prowadzonego biznesu. Brak takiego dopasowania powoduje zwiększenie ryzyka wystąpienia poważnych zaburzeń w realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Aby zapewnić Klientom efektywne wsparcie tego procesu, uruchomiliśmy usługę audytu systemów wsparcia sprzedaży oraz systemów obsługi transakcji biznesowych.
Usługa ta obejmuje zbiór najlepszych praktyk i narzędzi, które w konsekwencji pozwalają na wdrożenie w całej organizacji sprzedażowej jasnego podziału kompetencji i odpowiedzialności. Dzięki pomiarowi kluczowych wskaźników efektywności pozwalających na obiektywną ocenę wydajności organizacji w kontekście określonych celów, dostarczamy rozwiązania pozwalające na ścisłą korelację celów biznesowych i działań IT w przedsiębiorstwie.
 

Audyt Weryfikacyjny

Przegląd obecnie wykorzystywanego rozwiązania pod kątem jego wykorzystania i stopnia zaspokojenia wymagań użytkowników oraz użyteczności i możliwości dalszego rozwoju, zarówno pod kątem konfiguracyjnym, jak i rozwojowym. Audyt kończy się raportem z analizą stanu potrzeb i sposobu ich zaspokajania przez obecnie funkcjonujące narzędzia i procesy.
 

Audyt Optymalizacyjny

Etap następujący po usłudze Audyt Weryfikacyjny.

Polega on na opracowaniu optymalnych rozwiązań w połączeniu ze wskazaniem najlepszych praktyk i narzędzi (systemów) niezbędnych w codziennej pracy przez wszystkich uczestników procesów biznesowych i informatycznych w przedsiębiorstwie. Audyt kończy się raportem z definicją obszarów wymagających wprowadzenia zmian.
 

Audyt Rozwojowy

Etap następujący po usłudze Audyt Optymalizacyjny.

Obejmuje zebranie aktualnych i zdefiniowanie nowych potrzeb biznesowych organizacji sprzedażowej. Audyt kończy się raportem potrzeb biznesowych z definicją zmian funkcjonalnych.